2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050083-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรภัทร์ ศิริรส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEERAPHAT SIRIROS
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนเชิงรุกตามแนวคิดของจังหวัดอะคิตะ (Akita Action) ร่วมกับการใช้การ์ดเกม (Card Game) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF GEO-LITERACY IN THE S 23101 SOCIAL STUDIES OF GRADE 9 USING AKITA ACTION WITH CARD GAME 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.693/2564 ลว. 23 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2564 13% ภาคต้น 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 111/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-