2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050136-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนน ศิราจตุฤทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANON SIRAJATURIT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 30/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 30/2022 on March 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนในการแก้ปัญหา เรื่อง จำนวนเต็ม ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF STUDENTS’ NUMBER SENSE IN PROBLEM SOLVING ON INTEGERS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.770/2564 ลว. 14 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 ตุลาคม 2564 Turnitin 27%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 พฤศจิกายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 ธันวาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.752/2565 ลว.21 พฤศจิกายน 2565
F แจ้งผลสอบ 10 ธันวาคม 2565 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนในการแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 19-31  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วรคำ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ห้องที่ 1  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม