2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050138-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัตพล ผึ่งผาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTAPHON PHUENGPHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 88/2022 on June 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF STUDENTS’ MATHEMATICAL HABITS OF MIND IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ธันวาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.952/2564 ลว. 23 ธันวาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2565 Turnitin 27 %
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.233/2566 ลว. 20 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 8 พฤษภาคม 2566 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ เปลี่ยนจาก นิศากร บุญเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ธันวาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ธันวาคม 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 55  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 37  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper