2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050148-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กชกร ขุนศรีรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KOTCHAKORN KHUNSRIRAKSA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการรู้จักตัวอักษรโดยใช้รูปแบบการสอนตัวอักษรแบบปรับปรุง ร่วมกับการรู้คิดโดยร่างกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) IMPROVING GRADE 1 STUDENTS’ ALPHABET KNOWLEDGE SKILL THROUGH ENHANCED ALPHABET KNOWLEDGE INSTRUCTION (EAK) WITH EMBODIED COGNITION 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 810/2564 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. องอาจ นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. Roderick Julian Robillos