2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050163-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวดล ศรีบุญพิมพ์สวย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAWADOL SRIBOONPIMSUAY
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้กระบวนการค้นคว้าทางพลเมืองเพื่อสร้างความตระหนัก การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CITIZEN INQUIRY APPROACH TOWARDS AWARENESS, SCIENTIFIC EXPLANATION AND SCEINCE COMMUNICATION OF PLASTIC WASTE 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2564 12% ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-