2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050167-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พนิดา จังหวะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHANIDA CHANGWA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบอัตนัยที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ตรวจ: ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Scoring Criteria Of The Essay Test That Is Appropriate To The Attributes For The Rater: Generalizability Theory 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.720/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 187/2565 ลว. 24 พ.ค. 2565
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 กันยายน 2565 เสนอ กก.คณะ 14 ต.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบความเที่ยงและความตรงตามเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจ ที่มีคุณลักษณะต่างกันของแบบสอบอัตนัยสำหรับวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3; The Comparison Of The Reliability And Validity Of The Raters' Scoring Criteria With Different Characteristics Raters Of Essay Tests For Measuring Scientific Competence Of Students In Grade 9  
ชื่อวารสาร วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2651-1444  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ