2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพกมล กาญจนางกูร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPKAMOL KANCHANANGKUL
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) บทบาทของ O-GlcNAcylation ในมะเร็งเมลาโนมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Role of O-GlcNAcylation in melanoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งที่ 128/2565 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ คำสั่งที่ 994/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย คำสั่งที่ 994/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน