2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 635070017-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สโรชิน สมพงษ์พันธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAROCHIN SOMPONGPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สัดส่วนของการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นประจำของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The proportion of regularly fast-food consumption among health personnels at Srinakarin hospital, Khon Kean Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่งที่ 101/2564 ลว 15 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 2363/2563 ลว 18 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-