2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070023-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศิริพล สวงโท ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SIRIPOL SUANGTHO
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) สัดส่วนของโรคหืดเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงที่สัมผัสกับสารทำความสะอาด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The proportion of work-related asthma among tertiary care hospital workers exposed to cleaning agents 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2564 คำสั่งที่ 520/2564 ลว 9 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 กรกฎาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 1332/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 315/2565 ลว 9 พฤษภาคม 2565