2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110082-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHIPHATPHONG LOKAEW
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 58/2022 on May 18, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยเสี่ยงและการพัฒนาโปรแกรมประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองต่อสุขภาพของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสความร้อนในเกษตรกรทำงานกลางแจ้ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RISK FACTORS AND SUBJICTIVE HEALTH RISK ASSESSMENT PROGRAM DEVELOPMENT OF HEAT-RELATED ILLNESS AMONG HET EXPOSURE AND OUTDOOR FARMERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 1 กันยายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ค ำสั่งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 119/2564 ลว.18 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-