2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110097-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล หอมหวล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPON HOMHUAL
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 104/2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 104/2021 on August 6, 2021) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของครูผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PERSONAL CHARACTERISTICS AND MOTIVATION AFFECTING THE PERFORMANCE ACCORDING TO THE NATIONAL STANDARD FOR EARLY CHILDHOOD CARE, DEVELOPMENT AND EDUCATION THAILAND OF CHILD CARE TEACHERS AT EARLY CHILDHOOD CARE IN UDON THANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 10 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน คำสั่งที่ 137/2564 ลว.2 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของครูผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ