2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635420014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณรรฐพล สมอุดม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPON SOMUDOM
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 123/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 123/2022 on September 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การกำหนดค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Determination of damages under the Occupational Safety and Health Act and working environment 2011 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2565 คำสั้งคณะสหวิทยาการ ที่ 103/2565 ลว. 24 พ.ค. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2565 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 ตุลาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 217/2565 ลว. 17 ต.ค. 2565
F แจ้งผลสอบ 31 ตุลาคม 2565 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 193/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-