2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050032-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. Yue Feng ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUE FENG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 78/2021 on June 8, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาดนตรีศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF MIXED BICHRONOUS INSTRUCTIONAL MODEL FOR UNDERGRADUATE MUSIC EDUCATION STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 032/2565 ลว. 13 มกราคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน "S" ภาคปลาย 2564 (ครั้งที่ 1 ) ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.263/2566 ลว. 25 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 9 มิถุนายน 2566 14% ภาคปลาย 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์