2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050038-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทพรัตน์ ศรีคราม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAPPRAT SRIKRAM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 109/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 109/2021 on August 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กันยายน 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.596/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กันยายน 2565 ผ่าน S เมื่อต้น/2565 ลว. 23 กันยายน 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.681/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤศจิกายน 2565 ต้น/2565 Turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร