2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050044-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรกัญญา มีทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONKANYA MEETHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 113/2022 on August 16, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Quality Culture Development Model For Extra Large Secondary Schools in the Northeast of Thailand 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กันยายน 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.596/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กันยายน 2565 ผ่าน S เมื่อภาคต้น /2565 ลง 23 ก.ย.2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.621/2565 ลว. 22 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 26 กันยายน 2565 18% ภาคต้น 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล