2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645030052-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิไล คำนนอินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WILAI KHAMNONIN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 43/2023 on March 31, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความทนทานต่อความเค็มในระยะต้นกล้าของเชื้อพันธุกรรมข้าวนาสวนพื้นเมือง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Evaluation of salt tolerance at seedling stage in Thai indigenous lowland rice germplasm 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤศจิกายน 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 มกราคม 2567
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มกราคม 2567 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม 29/11/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน 23/9/2565