2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645030053-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริลักษณ์ เชื้อกุดรู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRILAK CHUAKUDROO
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 49/2024 on April 1, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความสามารถในการทนแล้งในระยะกล้าของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมือง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Evaluation of drought tolerance at seedling stage in indigenous upland rice germplasm 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มกราคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม 29/11/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน