2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040048-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราวรรณ แสนพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHIRAWAN SAENPHON
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การทำนายปริมาณเนื้อแห้งและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของเนื้อทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายเนื้อทุเรียนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF DRY MATTER AND TOTAL SOLUBLE SOLID DURIAN PULP USING NEAR INFRARED SPECTROSCOPY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 143/2565 ลว.30 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯที่ 531/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-