2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040049-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชยุตพงศ์ มาลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAYUTTAPONG MALAI
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 181/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 181/2022 on December 29, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การทำนายปริมาณแป้งและเนื้อแห้งของหัวมันสำปะหลัง ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี กรณีศึกษา เปลือก สายพันธุ์ อายุเก็บเกี่ยว และวิธีการสแกน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PREDICTION OF STARCH CONTENT AND DRY MATTER OF CASSAVA USING NEAR INFRARED SPECTROSCOPY TECHNIQUE: CASES STUDY OF PEEL, VARIETIES, AGE OF HARVEST AND SCANNING METHOD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 142/2565 ลว.30 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2566 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 196/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2566 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯที่ 532/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effective measurement of starch and dry matter content in fresh cassava tubers using interactance Vis/NIR spectra 
ชื่อวารสาร Journal of Food Composition and Analysis 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 0889-1575  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 October 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่  
เดือน ตุลาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ