2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040067-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิรณัชชา พรมดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIRANADCHA PROMDEE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) CARBON FOOTPRINT ASSESSMENT OF BIO-OIL FROM BAGASSE IN CIRCULATING FLUIDIZED BED REACTOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 9 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะฯที่ 602/2564 ลว.31 สิงหาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-