2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040122-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรชุน พลนาคู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ORACHUN PONNAKHU
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 128/2022 on September 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวัดปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MEASUREMENTS OF STARCH CONTENT IN FRESH TAPIOCA ROOT USING NEAR INFRARED METHOD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะนที่ 642/2565 ลว.3 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯที่ 463/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-