2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050002-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศ์ปณต คล่องจรูญวิทย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONGPANOT KLONGCHAROONWIT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ เสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4The 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) development of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers For students in grade 10 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.บศ. 709/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2566 ต้น/2566 Turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.241/2567 ลว. 20 พ.ค. 2567
F แจ้งผลสอบ 7 มิถุนายน 2567 Excellent
F รับรองการแก้ไข 11 กรกฎาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The development of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers for students in grade 10 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research (ICER2023) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 ถึง 17 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2023  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher pornsawan WONGTATUM 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper