2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050041-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุรัตน์ดา วิชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SURATDA WICHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมมิฟิเคชันสืบเสาะ ที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด - เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF GAMIFICATION LEARNING ENVIRONMENT BASED ON INQUIRY LEARNING TO ENHANCE SCIENCE LEARNING MOTIVATION OF ACID - BASE FOR GRADE 11 STUDENTS 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.056/2566 ลว. 7 ก.พ. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2566 ปลาย/2565 Turnitin 21%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-