2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050049-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พัทธดนย์ เสนาภักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHATTADON SENAPAK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 53/2024 on April 17, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) STUDENTS’ MATHEMATICAL REASONING IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.007/2566 ลว.23 มกราคม 2566(ครั้งที่2)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.007/2566 ลว.23 มกราคม 2566(ครั้งที่2)
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2566 ปลาย/2565 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ รูปแบบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2567 ถึง 2 พฤษภาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 804-820  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper