2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050170-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรนภา ทองวิจิตต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHONNAPHA THONGWICHIT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 33/2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 33/2023 on March 13, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ในรายวิชา ส15101 สังคมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF GROWTH MINDSET FOR GRADE 5 STUDENTS USING LEANING MANAGEMENT TO ENHANCE THE GROWTH MINDSET IN S15101 SOCIAL STUDIES AT CHUMCHON BAN SISALALOENG SCHOOL, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 490/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 สิงหาคม 2565 25% ภาคต้น 2565
F แจ้งผลสอบ 8 พฤษภาคม 2566 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.239/2566 ลว. 24 เมษายน 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 พฤษภาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 สิงหาคม 2566 ตรวจสอบหนี้สินในระบบแล้ว / เสนอจบ 16 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ในรายวิชา ส15101 สังคมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา (Development of Growth Mindset for Grade 5 Students Using Learning Management to Enhance the GrowthMindset in S15101 Social Studies at Chumchon Ban Sisalaloeng School, Nakhon Ratchasima Province) 
ชื่อวารสาร วารสารราชพฤกษ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2566 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ