2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050170-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรนภา ทองวิจิตต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHONNAPHA THONGWICHIT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ในรายวิชา ส15101 สังคมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT GROWTH MINDSET OF GRADE 5 STUDENTS USING LEARNING MANAGEMENT TO ENHANCE THE GROWTH MINDSET IN 15101 SOCIAL STUDIES AT CHOMCHON BAN SRISALALOENG SCHOOL, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 490/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 สิงหาคม 2565 25% ภาคต้น 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-