2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070024-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพรรษา ญาณไพศาล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPUNSA YANPAISAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลในการปกป้องระบบประสาทของไบคาลินในหนูเเรทโตเต็มวัยที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความบกพร่องในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและความจำด้วยกรดวอลโพรอิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The neuroprotective effects of baicalin on valproic acid-induced the impairments of hippocampal neurogenesis and memory in adult rats 
รายละเอียด จบการศึกษา 26 ธันวาคม 2566 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 24 สิงหาคม 2565 962/65 ลว. 9 ก.ย. 65
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2565 867/65 ลว. 14 ก.ย. 65
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤศจิกายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 ตุลาคม 2566 คำสั่งที่ 928/2566 ลว 10 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 16 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบคือ Excellent
F รับรองการแก้ไข 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อนุสรา อารณะโรจน์ คำสั่งที่ 457/2565 ลว 9 มิ.ย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 457/2565 ลว 9 มิ.ย 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Baicalin Alleviates the Memory Impairment Caused by Valproic Acid in Adult Rats 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 October 2023 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 507-514  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Protective Effects of Baicalin on Valproic Acid-induced the Impairments of Memory in Adult Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤษภาคม 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract