2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สัญญา เบ้าธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANYA BAOTHAM
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2566 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 (Pass as in the announcement No. 152/2023 on September 18, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม: กรณีศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPEMENT AN INNOVATIVE ORGANIZATION: A CASE STUDY OF THAIRATHWITTHAYA 105 (CHUEAKMUAYWITTHAYA) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2565 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 239/2565 ลว. 9 พ.ย. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 12 ธันวาคม 2566 GOOD
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 300/2566 ลว. 4 ธ.ค. 2566
F รับรองการแก้ไข 10 มกราคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 284/2565 ลว. 1 ก.ย. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1906-4950  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มีนาคม 2567 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษยน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ