2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450029-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิสรา นาคโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APISARA NAKKHOT
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วัฒนธรรมการเรียนรู้เชิงดิจิทัลที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DIGITAL LEARNING CULTURE AFFECTING PROFESSIONAL TEACHER UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE BUENG KAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 238/2565 ลว. 9 พ.ย. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 พฤษภาคม 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 92/2566 ลว. 27 เม.ย. 2566
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2566 Excellent
F รับรองการแก้ไข 26 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 62/2566 ลว. 13 มี.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการเรียนรู้เชิงดิจิทัลกับความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2566 ถึง 27 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN 978-616-271-703-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 427-440  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract