2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030030-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรรษา สมณะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANSA SOMMANA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ) (Pass as in the announcement No. 20/2024 on February 16, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการตลาดไม้ประดับของชุมชนบ้านโคกพลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : การพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Marketing Development of Ornamental Plant of Kog Plaung Community, Nong Kong Sub-district, Nang Rong District, Buri Ram Province : A Participatory Action Development 
รายละเอียด สุกัลยา เชิญขวัญ เดิม 22/6/2565 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 พฤษภาคม 2567
F รับรองการแก้ไข 19 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงใหม่ 20/10/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-