2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050122-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทิวาพร ก้านจักร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIWAPORN KANJAK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมดิจิทัลเป็นฐานร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The development of digital game based learning environment integrated innovation design process to enhance computational thinking skill for kindergarten 
รายละเอียด นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ไม่ประสงค์รับใบประกอบ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.724/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2566 32% ภาคต้น 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สามารถ สิงห์มา