2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050125-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุพงค์ พิมพิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. A-NUPONG PIMPILA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาชุดนวัตกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ตามกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นนวัตกรของผู้เรียน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of an innovative learning robot kit based the innovator design process To promote innovator skills of students Technology subjects (Computational Science) For Mathayom 5 students 
รายละเอียด นวัตกรรม โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.717/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2566 26% ภาคต้น 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 เมษายน 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 มิถุนายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.406/2567 ลว. 21 มิถุนายน 2567
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2567 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สามารถ สิงห์มา