2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050147-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นริศรา รักศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NARISSARA RUKSRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 80/2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567) (Pass as in the announcement No. 80/2024 on June 4, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมดิจิทัลที่บูรณาการปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DIGITAL GAMES LEARNING ENVIRONMENT INTEGRATED WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ENHANCING THE CREATIVITY FOR KINDERGARTENERS 
รายละเอียด นวัตกรรม โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.716/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 5 กันยายน 2566 21% ภาคต้น 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.384/2567 ลว.21 มิถุนายน 2567
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2567 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สามารถ สิงห์มา