2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655100016-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์ธิป ถนอมวัฒนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONGTIP THANOMWATTANA
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดโดยใช้เทคนิคการด้นสด (IMPROVISATION) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Music Therapy Activities Using Improvisation Techniques Affteting Social Skills Development of Autistic Children 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ คำสั่งที่ 154/2565 ลว 13 ธค.65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งที่ 154/2565 ลว 13 ธค.65