2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655220016-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิสรณ์ อันสงคราม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISORN ANSONGKHRAM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความเชื่อในพิธีกรรมเหยากลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สู่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Belief of the Yao ceremony of Tai So ethnic group, Kusuman district Sakon Nakhon province towards the creation of short film. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 ตุลาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำาสั่งคณะที่ 104/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ฮาวา วงศ์พงษ์คำ คำาสั่งคณะที่ 104/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566