2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มัธยม อ่อนจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MATHAYOM ONCHAN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ) (Pass as in the announcement No. 21/2024 on February 16, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) อัตลักษณ์ผ้าปักดิ้งคำหลวงพระบางสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The identity of Luang Prabang embroidered “DingKam” to contemporary product design. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2566 สอบไม่ผ่าน ยื่นสอบครั้งที่ 2 เทอมตัน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 กรกฎาคม 2566 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำาสั่งคณะที่ 98/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำาสั่งคณะที่ 98/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566