2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220047-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ไผทมาศ ประเสริฐศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATHAIMAS PRASERTSRI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ญวนในภาคอีสานสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุสปันบอนด์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A study of Vietnamese Buddhist Art Identity in Northeast area towards designing products from spunbond scrap materials. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2566 สอบไม่ผ่าน ยื่นสอบครั้งที่ 2 เทอมตัน 2566
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กรกฎาคม 2566 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำาสั่งคณะที่ 101/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ฮาวา วงศ์พงษ์คำ คำาสั่งคณะที่ 101/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566