2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D