2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0180 577020057-0 น.ส. ปัทมาภรณ์ วอสวัสดิ์ ผศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ อยู่ระหว่างการตรวจ
0179 605110082-9 นาย ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อยู่ระหว่างการตรวจ
0178 597040049-9 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0177 605160018-8 Ms. ANGGITA RATRI PUSPORINI ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ อยู่ระหว่างการตรวจ
0176 595040044-5 นาย อานนท์ มุงวงษา ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0175 595040108-5 นาย สิทธิชัย ยอยโพธิ์สัย รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0174 577220011-0 นาย ภานุพงศ์ ธนะโคตร รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0173 577220003-9 น.ส. บุษบา คนยงค์ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0172 605030041-8 น.ส. ชุลีวรรณ บุญชำนิ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0171 595110127-2 นาย ธีรภัทร์ เรืองวิชา ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0170 577020032-6 นาย นรินทร วิริยะ ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง อยู่ระหว่างการตรวจ
0169 585150056-4 น.ส. พนารัตน์ สิงห์คำ ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร อยู่ระหว่างการตรวจ
0168 577020034-2 นาย กรวิชญ์ ดวงสา ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ อยู่ระหว่างการตรวจ
0167 587110020-3 น.ส. อารีนา อับดุลเลาะ ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0166 605030008-6 นาย วิรัตน์ กาฬภักดี รศ.ดร. พลัง สุริหาร อยู่ระหว่างการตรวจ
0165 585040117-3 น.ส. ธิษตยา คนชุม รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0164 595080083-1 น.ส. วรัญญา ประพันธ์ ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0163 605040107-8 นาย พนมเทพ เนตรพระ รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0162 585280096-7 น.ส. วรรณทิพา นุชลำยอง ดร. กฤชวรรธน์ โลห์วัชรินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0161 605280005-8 น.ส. กานต์ชนก แถนสีแสง ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0160 585020141-8 นาย วรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อยู่ระหว่างการตรวจ
0159 605060108-4 Ms. NGUYEN THI KHANH TRANG รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0158 605060102-6 Mrs. DUONG THI HONG LIEN รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0157 605060097-3 Mr. DANG QUOC BAO รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0156 605060103-4 Mrs. TRAN THI VU MAI รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0155 605060109-2 Miss LE THI HUONG VAN ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0154 605060101-8 Mrs. DUONG THI DIEU HUONG รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0153 605130041-1 Miss KATHERINE MAE MELODIA UY รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0152 587020067-8 น.ส. เสาวนีย์ คัดทะมาตร ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง อยู่ระหว่างการตรวจ
0151 595130015-1 น.ส. อทิตยา บุ่นวรรณา รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0150 605130016-0 น.ส. วิภาศินี สังข์ขาว ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0149 605130017-8 น.ส. อินทิวร ริยะจันทร์ ผศ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0148 605040121-4 น.ส. กิ่งเก้า พรหมโคตร ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0147 595100001-0 น.ส. จิตภินันท์ สุนทรนิพัทธ์ รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0146 597040035-0 น.ส. สุภรัตน์ สาศรีเมือง ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0145 587220021-8 นาย ทยา เตชะเสน์ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0144 577220015-2 นาย กานนท์ เวชกามา ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0143 577220019-4 นาย สัญชัย ด้วงบุ้ง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0142 597220018-8 นาย สังคีต กำจัดพาลภัย ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0141 605180006-3 น.ส. สุดา จายหลวง ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0140 585080051-3 น.ส. ภัทราภรณ์ โชตินอก ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0139 585200029-0 น.ส. พิรุฬห์พร ศรีเมือง ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0138 605220018-5 นาย ยุทธการ รอดขันเมือง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0137 605220019-3 น.ส. อุทุมพร รอดขันเมือง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0136 605220016-9 น.ส. แพรวา ภัยแคล้ว ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0135 605220017-7 ว่าที่ ร.ต. ภูวไนย ดิเรกศิลป์ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0134 605040081-0 น.ส. จุฬามณี วงษ์ภูเย็น รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0133 595050185-1 น.ส. ธชินี ไสยรส ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0132 567020064-2 นาย สมัคร บุญพันธ์ ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0131 595060086-7 นาย สัญชัย น้อยมิ่ง รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0130 595200024-1 นาย กรุงเทพ พูลสมบัติ ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0129 587200002-4 นาย เดชชาติ นิยมตรง ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0128 605030009-4 นาย วีระยุทธ สระทองแก่น ศ.ดร. สนั่น จอกลอย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3 B
0127 585050028-6 น.ส. ขนิษฐา หลงขาว ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตาม บว.16 ข้อ 1.3.3
0126 597110019-9 น.ส. สิรินญา นันทะนางกูล ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0125 577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0124 597220028-5 น.ส. จันทิมา ปกครอง ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0123 605130040-3 Mr. AARON CHRISTIAN RIVERA รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ อยู่ระหว่างการตรวจ
0122 595020097-6 นาย อนุชาติ ศรีสมภาร ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0121 587050037-9 น.ส. โชติกา ด่านนอก ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0120 605060017-7 น.ส. น้ำตาล แสนจันทร์ ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล อยู่ระหว่างการตรวจ
0119 605060056-7 น.ส. กรรณิกา ศรีษะเกษ ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0118 595050223-9 นาย ณัฐกุล นินนานนท์ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0117 595050220-5 น.ส. ชมพูนุช บุตรพรม ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0116 605040010-3 น.ส. อนุธิดา พวงปัญญา รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อยู่ระหว่างการตรวจ
0115 605040038-1 น.ส. จันทร์ทิพย์ ผลาเลิศ รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อยู่ระหว่างการตรวจ
0114 605040043-8 น.ส. สว่างทิพย์ ผลาเลิศ รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อยู่ระหว่างการตรวจ
0113 605040083-6 น.ส. บุณยาพร สงฆนาม รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา อยู่ระหว่างการตรวจ
0112 595070025-1 น.ส. ณัฐพร เซ็นน้อย ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0111 585060026-4 นาย อนุชา พรมกันยา รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0110 585740009-7 นาย เจษฎากร ประจิตร์ ผศ.ดร. เจษฎากร ประจิตร์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.มานศ.หรือคณะ 18 กพ 63
0109 605060006-2 น.ส. ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง อยู่ระหว่างการตรวจ
0108 605110079-8 นาย รณกร เศรษฐบุญ ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0107 577040018-8 นาย รัชวุธ สุทธิ ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะ 24 กพ 63
0106 595040130-2 นาย นิรวิทย์ สุทธิ ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะ 24 กพ 63
0105 577090015-4 น.ส. สุจินตนา วงศ์ทอง รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 24 กพ 63
0104 585150074-3 น.ส. ชญานิศ สัญญารักษ์ ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0103 605040065-8 นาย สุเมธี พิมพกรรณ์ รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0102 567070035-9 นาย อติ บุรัสการ รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0101 577030009-5 น.ส. นันท์นภัส ปาลินทร ผศ.ดร. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0100 587160003-3 นาย ศรีสรรค์ ปูพบุญ รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0099 605070022-8 น.ส. รินจง พรมสอน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0098 605150036-2 น.ส. อารียา บุญเพิ่ม รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0097 605050129-2 น.ส. ชญตา วงษาวดี ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0096 595050003-3 น.ส. นภสร บุญเสนา ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0095 605050034-3 น.ส. ภัทรพร ดลเจือ ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0094 587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์ ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0093 605060023-2 นาง ยุภาวดี ทาสะโก ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0092 587020069-4 น.ส. พรระพี สารินทร์ ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนครั้งที่ 2 B
0091 615040091-8 น.ส. นฤพร เข็มเพชร รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 24 กพ 63
0090 595060015-0 น.ส. วัชราวรรณ วงศ์เครือศร ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0089 605200001-4 นาย ธนพันธุ์ มโนชัย ดร. ขาม จาตุรงคกุล น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0088 605050046-6 น.ส. ภัทราวรรณ สุวรรณวาปี รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0087 605050044-0 น.ส. ปาลิดา เพียรเกิด รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0086 595320003-0 น.ส. นริสรา อุปชาบาล รศ. อนงค์นุช เทียนทอง เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 14 กพ 63
0085 587070025-4 น.ส. เบญจวรรณ แก้วสีขาว รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2) B
0084 605040086-0 นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์ รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กพ 63 D
0083 597210013-4 น.ส. อภิญญาภรณ์ โสภา รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กพ 63 D
0082 597110004-2 นาง ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0081 577020013-0 น.ส. ปรียานุช พิมจักร ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0080 605050033-5 น.ส. ภควดี วรรณโกวิท ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 24 กพ 63 D
0079 605110080-3 นาย ฎลกร จำปาหวาย รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0078 605050166-6 น.ส. จิราภรณ์ วงษ์กันยา ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0077 597020033-6 นาย ทรงยุทธ เพิ่มผล รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0076 587100001-3 น.ส. กานดา ศรกายสิทธิ์ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0075 615040062-5 นาย พงศ์พล อุดอ้าย รศ. วีระ หอสกุลไท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0074 595150027-2 น.ส. วชิยา เพลียซ้าย รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0073 605050118-7 น.ส. เดือนเพ็ญ อาจสม ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0072 567020014-7 นาย ภาคิน นพวรรณ์ ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0071 597020048-3 นาย วัชระ แสงโสภา ผศ.ดร. รัศมี เหล็กพรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0070 615020090-2 นาย วิเชียร แสงวงษ์ชัย ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0069 605060033-9 นาง สุมาลี ทองครไทย รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0068 605060015-1 น.ส. ขนิษฐา พรมกระโทก ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0067 595090017-8 น.ส. สีวิกา มาตราช ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0066 595100006-0 นาย สิทธินนท์ ศิริพานทอง ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0065 595060017-6 นาง เสาวลักษณ์ ชาญกัน ผศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0064 577030023-1 นาง วิจิตรตา อรรถสาร รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนครั้งที่ 2 B
0063 605030022-2 น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนครั้งที่ 2 B
0062 597030006-3 Mr. BOUNNAXAY VIENNASAY ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนครั้งที่ 2 B
0061 605060039-7 นาง พิชามญชุ์ คงเกษม รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0060 595150008-6 น.ส. ลักขณา รินทะไชย รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0059 587040035-9 น.ส. ฉัตรกมล แก้วบุดดี รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0058 597070025-5 นาย ภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์ ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 18 กพ 63
0057 595080096-2 Mr. AGUSTIYARA รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0056 595090020-9 น.ส. ลัดดาวรรณ เกตุแย้ม รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 567030018-3 น.ส. วนาลัย วิริยะสุธี ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 597070017-4 น.ส. ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 605070030-9 นาย คณากร นิราราช รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 577070015-6 นาง ธิโสภิญ ทองไทย ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 595090010-2 น.ส. นัฏฐนันท์ ตัชชนานุสรณ์ รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 605070013-9 น.ส. สุทธิดา บุญสืบ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 595090009-7 นาย นนทวิทย์ อุดมพาณิชย์ ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 607090007-6 Ms. XIAO ZHEN รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กพ 63 D
0047 607100006-5 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 605090008-0 นาง รัตนา ภิรมณ์ รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 595020046-3 น.ส. ชาลิสา ไชยระนิจ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 585070054-3 น.ส. ปริยากร อุดมวรรณ รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 597090014-8 Ms. SAW WAH WAH รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0042 595020013-8 น.ส. อภิญญา ถินทะสิทธิ์ ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0041 605070019-7 น.ส. พันธิตรา สุดาเดช รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 577030006-1 น.ส. สุกัญญา เจริญศิลป์ ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 595060073-6 Mrs. SOMPHANE SYSAVATH ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 605060074-5 น.ส. กาญจนา วงศ์อินตา ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 585150054-8 นาง จารุวรรณ ไชยโยธา ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 605060060-6 นาง พรภิมล สุขเพีย ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 605060066-4 นาง เหรียญทอง วงษ์สุดตา ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 605020091-9 น.ส. อัจฉราภรณ์ แก้วพรม ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 605020051-1 น.ส. พิมพกานต์ เสายอด ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 585150063-7 น.ส. พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่ ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 575280189-9 น.ส. นันทนัช สำราญจิตร ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 595150012-5 น.ส. จาติกา รัตนดาดาษ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง รศ.ดร. สมาน เทศนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 605050207-8 นาย พัทธดนย์ มหาโยธี ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 587020068-6 นาย ทศพล ลุนนู ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 605050198-3 น.ส. จินดารัตน์ เพชรล้ำ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 605050199-1 น.ส. ชฎาลักษณ์ จิตราช ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 31 มค 63 D
0024 605050201-0 น.ส. ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 605050209-4 นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 605050197-5 น.ส. กมลกัลย์ สตารัตน์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 605050208-6 น.ส. พีรดา คำพันธ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 605050206-0 น.ส. พวงใจ เกษฎางสี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 605050200-2 นาย ชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 605050204-4 น.ส. ธัญชญา กระจายกลาง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 605050215-9 น.ส. รสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 605050211-7 นาย อลงกรณ์ ดำรงไทย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 605050011-5 น.ส. ภัทราพร กงแก้ว ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 605090015-3 น.ส. วราทิพย์ บุญรักษา รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0012 605050015-7 นาย อภิเดช ธิตะปัน รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0011 605050142-0 น.ส. กุหลาบ ว่องไว รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 597020031-0 น.ส. พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0009 587100004-7 นาง สุรัมภา เจริญสุข แก้ววงษ์ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0008 605150005-3 น.ส. อาภากร สิงห์ปรีชา รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0007 605050193-3 น.ส. พิศตะวัน มาตสีดา ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0006 605130034-8 น.ส. เทพวาภรณ์ ธรรมแงะ ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0005 595050186-9 น.ส. อัญชิสา วรรณวัติ ดร. สมควร สีชมภู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0004 605320008-1 นาย ธนัญชัย จงประสพทรัพย์ ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0003 597050016-8 นาย ภาณุพงศ์ แสงดี ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0002 605280011-3 น.ส. ณัฐนรี ศิริแก้ว รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0001 605090004-8 น.ส. อริสา เหลืองบุตรนาค รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D