2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0002 627180004-3 Miss BAMPHEN KEOMOUNGKHOUN ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0001 627160001-1 นาย ธนวัฒน์ ธนาพรสิน ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B