2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2562 2563 2564 2565
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0109 625040002-4 นาย สุรเชษฐ อนันต์สุวรรณชัย รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ -
0108 597020054-8 น.ส. นฤมล ประครองรักษ์ ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง อยู่ระหว่างการตรวจ
0107 597050006-1 น.ส. จิราพร วิชระโภชน์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0106 615150024-0 น.ส. ฐิติกานต์ ศิริภากรกาญจน์ รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0105 625060032-3 น.ส. เดือนเพ็ญ ทองป้อง รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0104 597020052-2 น.ส. จุฑามาศ ศรีปัญญา รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ เสนอคณบดีลงนาม
0103 597050003-7 น.ส. วีณา ธนาไชยสกุล ดร. อริยพร คุโรดะ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะหรือนศ. 11 พค 65
0102 625070029-6 นาย นราธิป รวมธรรม รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0101 615200025-1 น.ส. ลัษมณ ประภามณฑล ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0100 615150032-1 นาง นิสรา ศรีสุระ รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0099 625180001-5 น.ส. ศุภวรรณ ไตรพินิจกุล ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 11 พค 65
0098 605150010-0 น.ส. ธีระดา สูงแข็ง รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0097 625060020-0 น.ส. พิไลพร สุริยขันธ์ รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 17 พค 65
0096 615050137-4 น.ส. สุทธิกาณฑ์ ปัญญา ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0095 605060005-4 น.ส. ณัฏยา แจ้งสี ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 17 พค 65
0094 615080017-6 น.ส. ณัฐยา อิทธิจันทร์ รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0093 597030011-0 นาย มหาราช มาตรา ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0092 625070032-7 นาย อนันตพัฒน์ สี่หิรัญวงศ์ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0091 605050123-4 นาย นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0090 605150016-8 น.ส. ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์ ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0089 625040092-7 นาย ธนัทสันต์ ขันทา ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0088 597050010-0 น.ส. ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0087 605050017-3 นาย ศุภัคษร มูลมี ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0086 607220019-7 น.ส. นัตยา ทองคง รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0085 597040010-6 น.ส. สุพิน จอดนอก รศ.ดร. ไปรยา เฉยไสย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0084 625130023-5 Mr. JOHN ERICK BENDANA QUINIQUINI รศ.ดร. ปัทมา นาถะภักติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0083 605020053-7 น.ส. อรอนงค์ คนสูง รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0082 617050039-8 นาย สำเร็จ นางสีคุณ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ. 11 พค 65
0081 617050037-2 น.ส. มัถชุรี ตุนชัยภูมิ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0080 607220021-0 น.ส. สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0079 605020050-3 น.ส. ปรีดาภรณ์ สุระภักดิ์ รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0078 595080050-6 น.ส. พรสุดา ฤทธิธาดา ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ. 31 มีค 65
0077 605150026-5 น.ส. นิภาพร พวงมาลา ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0076 605060025-8 น.ส. จตุพร กั้วศรี ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0075 625220014-5 นาย เนติพงศ์ วุฒิพรม ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0074 625220010-3 นาย กฤษฏิพัฒน์ พลเยี่ยม รศ. ธรณัส หินอ่อน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0073 607090011-5 นาย พุทธิพงษ์ พลคำฮัก รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0072 597040045-7 นาย ทวี นาครัชตะอมร ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0071 625220017-9 นาย สมศักดิ์ ท้าวสบาย ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0070 615220023-3 นาย พุฒินันท์ เขตเจริญ ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0069 615220021-7 นาย นิพนธ์ ลี้อารีย์วงศ์ ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0068 615220027-5 นาย อัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0067 597080019-4 น.ส. รัตนา วาทะวัฒนะ ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0066 615220015-2 นาย กิตติธัช มะลิวรรณ์ ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0065 607220023-6 นาง อุมาภรณ์ กล้าหาญ รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0064 607220022-8 น.ส. สุวรรณี ชูเสน รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0063 617220049-2 Mr. KHAMPHENG PHOMMASY ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0062 615180009-8 นาย ธีระยุทธ ทองรินทร์ รศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0061 625150008-9 น.ส. จันทนา ศรีพราว ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0060 617220021-1 Ms. JIE YANG ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0059 617220028-7 Ms. Li RAO ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0058 617220032-6 นาย เจริญชัย แสงอรุณ ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0057 615020058-8 น.ส. ณัฐติกา แห่งสมัย ผศ.ดร. มงคล นนทกิตติเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0056 625060067-4 นาง เอมอัชนา ราชติกา ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 615040057-8 นาย บุญญฤทธิ์ ชลพิทักษ์วงศ์ รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 615040060-9 นาย ยุทธพงษ์ รักเพื่อน ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 615200011-2 นาย ศิริพิชัย สิงห์นี ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 615220014-4 นาย จิรกิตต์ อันพิมพ์ ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 597160004-2 นาย วรายุธ พิลาภ รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 617050035-6 น.ส. ณัฐกานต์ คุณโน ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 615040026-9 น.ส. สุดารัตน์ อินสาน รศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 617220019-8 นาย กิติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม ดร. สิปป์ สุขสำราญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0047 625060049-6 นาย ศุภวิชญ์ ศิลากุล ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 617110018-3 นาย ศุภชัย ยาณะเรือง ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 617180002-6 Mr. KHAO KEONAM รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 625050144-8 น.ส. ศิริพร กำลังทวี รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 597070041-7 น.ส. อุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0042 617020016-8 นาย กัลยกร พิราอรอภิชา รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0041 625050185-4 Miss LUO QIN ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 597050025-7 นาย ยุทธนา สุมามาลย์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 615210065-3 Mr. LIANG YALUN ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 615060059-2 นาง อรดา สีหาราช ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 625060051-9 น.ส. สุจิตรา รัตนจุทานนท์ ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 607220018-9 นาย ธัญญะ สายหมี ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 605060028-2 นาง อรพนิต ภูวงษ์ไกร ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 597180005-8 นาง นุสรา สุวรรณโชติ ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 625040117-7 นาย พิทยา หายักวงษ์ รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 625050184-6 นาง อาทิตยาธร พิทักษ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 625050182-0 น.ส. สิรยา สะเดา รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 625050179-9 น.ส. ภัทรานันท์ ปะจะเน รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 625050181-2 น.ส. ศลิษา วงศ์ษาพาน รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 625050178-1 น.ส. ฟารดา วิเชียรศรี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 625050177-3 นาย พรประดิษฐ พันธุกุล รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 615080014-2 นาง ยุวภา รือเกอร์ รศ.ดร. มาลี กาบมาลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 625130002-3 น.ส. นันทรัตน์ วินิจ ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0024 615060062-3 นาง บัณฑิตา ทองบัวบาน ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 617020049-3 Mr. NGUYEN ANH NHAT รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 625130025-1 Miss PATRICIA DELLOSA ผศ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 605280022-8 นาย ภูริฑ มูลมิ่ง ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 625050175-7 น.ส. น้ำฝน โงชาฤทธิ์ ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 625050040-0 นาย สมพร ผัดแก้ว ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 587040033-3 นาย วีระพล ทับทิมดี ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 625050143-0 นาย วีรภัทร ขุริมนต์ ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 625050017-5 น.ส. กัลยาดา เหง่าบุญมา ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 617040006-9 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 595060083-3 นาย ไตรภพ ขยันการนาวี ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0012 597090005-9 น.ส. รุ่งฤดี ทัพศิลา รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0011 615050133-2 น.ส. พรรณทิพภา คุณสมบัติ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 625080037-1 Miss YUAN YUAN TU ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0009 615080024-9 น.ส. พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0008 615210063-7 น.ส. พัทธ์ธีรา ทองอ้ม ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0007 625220005-6 นาย ณัฐณโชติ ภูลม ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0006 625220011-1 นาย ชุมพล ศรียาวงศ์ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0005 615110071-5 น.ส. กรกนก เทียนแย้ม ผศ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0004 625080004-6 นาย อัษฎาวุฒิ ศรีทน ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0003 625060042-0 น.ส. สุทธิดา คำมะภา ดร. กิตติภูมิ ภิญโ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0002 617150008-2 Mrs. RIMA ERVIANA ศ. ศักดา ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0001 597020044-1 น.ส. คณิตา พันธ์หงษ์ ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D