2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9406   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nuchwana luanganggoon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา,สถิติและวิจัยทางการศึกษา,การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605050077-5  น.ส. รัตติยา ศรีจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605050085-6  นาย อนิวรรต ภูครองหิน  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605050184-4  Mr. PRADITH MEUANGPAK  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
595050091-0  นาย ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050107-1  น.ส. ภภดา อุทาโพธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050211-6  น.ส. ภัสสราภรณ์ แสนหาญ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง  
585050028-6  น.ส. ขนิษฐา หลงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่ง ศศ.บศ.635/2559 ลว. 2 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585050090-1  น.ส. จิราภรณ์ หวานแท้  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 749 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
585050096-9  น.ส. พรทิพย์ หมื่นสา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 748 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINDEDNESS SCALE FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Conference on New Horizons in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association for Science Education and Technology, Sakarya University 
สถานที่จัดประชุม ประเทศเยอรมัน  จังหวัด/รัฐ กรุงเบอร์ลิน 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue Special Issue for INTE 2016 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper