2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9406   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Nuchwana luanganggoon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา,สถิติและวิจัยทางการศึกษา,การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585050097-7  น.ส. วันวิสาข์ ชัยชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 750 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
585050028-6  น.ส. ขนิษฐา หลงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่ง ศศ.บศ.635/2559 ลว. 2 สิงหาคม 2559  
565050129-8  น.ส. ชลันดา พจนา  คณะศึกษาศาสตร์  ประเมินผลและวิจัยการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567050043-2  น.ส. สิริรัชนา เนาว์โสภา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศบศ. 216/2559 ลว. 10 มี.ค.59  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585050099-3  น.ส. สุภาวดี สันเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 752 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
585050090-1  น.ส. จิราภรณ์ หวานแท้  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง ศศ.บศ. 749 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
585050096-9  น.ส. พรทิพย์ หมื่นสา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 748 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน