2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3158   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การมัธยมศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595050058-8  น.ส. สุกัญญา สายคำภา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050059-6  น.ส. สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050060-1  นาย เชษฐา เดชาโชติช่วง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
595050061-9  น.ส. พรพิมล ผาพิมูล  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050062-7  น.ส. ศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
587050013-3  นาง ปราณี ถิ่นเวียงทอง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
595050054-6  น.ส. กนกวรรณ เข็มภูเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050057-0  นาง ศิริพร มาตรกำจร  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
567050021-2  น.ส. รัชนีกร ยิ่งชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 595/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559(เปลี่ยนจาก รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์)  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม 1. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สถานที่จัดประชุม ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัด/รัฐ ฉะเชิงเทรา 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue P-MED031 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2676-2689  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper