2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3158   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. PHAIROTH TERMTACHATIPONGSA 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การมัธยมศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587050013-3  นาง ปราณี ถิ่นเวียงทอง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
597050006-1  น.ส. จิราพร วิชระโภชน์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 497/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
605050135-7  นาย ชายอมร สุรสรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 487/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
567050021-2  น.ส. รัชนีกร ยิ่งชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 595/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559(เปลี่ยนจาก รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์)  
595050060-1  นาย เชษฐา เดชาโชติช่วง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605050053-9  นาย ฆนรุจ คำคุณนา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 492/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
605050134-9  นาย ชานนท์ อรัญสาร  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 488/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
605050137-3  นาย ธีรภัทร คำทิ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 486/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
605050055-5  นาย วิชาญ ชารี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 490/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587050016-7  นาย อำนาจ โสภากุล  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่ง ศศ.บศ. 360/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม 1. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สถานที่จัดประชุม ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัด/รัฐ ฉะเชิงเทรา 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue P-MED031 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2676-2689  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น A STUDY CRITICAL THINKING ABILITY FOR GRADE 6 USING 7E LEARNING CYCLE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018 Education, Leadership, and Innovation in Learning Society 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa  จังหวัด/รัฐ จังหวัด ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN: 978-616-271-475-7 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1465  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper