2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3147   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Paisan Suwannoi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การมัธยมศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา, Information Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
547050022-8  น.ส. ศรวณีย์ ลาเต  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 497/2555 ลว. 22 มิ.ย. 2555  
547050017-1  น.ส. เทียนทอง ดีรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 542/2555 ลว. 22 มิ.ย. 2555  
557050014-8  น.ส. วาทินี อุดมกัน  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  พค. 56  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567220003-8  นาย บพิตร เค้าหัน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 232/2557 ลว.9 ธค.2557  
567220009-6  นาย ปริยัติ นามสง่า  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 233/2557 ลว.9 ธค.2557  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บสำหรับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1906-0181  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2556 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Teaching Chemistry Effectively with Analogy in Thai Year 10 and 12 Classrooms 
ชื่อวารสาร The International Journal of Science Educators and Teachers (IJSET) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science Education Association of Thailand (SEAT) Bangkok, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 August 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 21-29  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ