2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3223   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kanokorn SOMPRACH 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การบริหารและการจัดการ     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597050036-2  นาง วิชุดา โชคภูเขียว  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
597050037-0  นาย ศักดิภัทร์ กฤษณจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 325/2561 ลว. 19 ก.ค. 2561  
605050092-9  น.ส. ธิดารัตน์ ธิศาลา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605050094-5  นาย บัณฑิต ลักษณะภาวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605050106-4  นาย ศุภชัย แน่นอุดร  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605050108-0  นาย สิทธิพงศ์ สมเดช  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
587050040-0  นาย พรทัต โพธินาม  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
587050041-8  น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
577050046-7  นาย ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 723 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597050034-6  พระ เชิดศักดิ์ ศรีจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Indicators of Learning Leadership for School Administrators in the Office of Secondary Educational Service Area 25  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงาน (SOFT SKILLS) ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Indicators of Soft Skills for Assistant Teachers in Primary Schools in The Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2560 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1906-3180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING THE EDUCATIONAL QUALITY ACCORDING TO STANDARD FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Conference on New Horizons in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association of Science, Education and Technology (TASET), Vienna University of Technology, Sakarya University, Istanbul University and Governors State University 
สถานที่จัดประชุม Berlin, Germany.  จังหวัด/รัฐ Berlin, Germany. 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper