2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14431   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Laddawan Senggunprai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575070053-4  น.ส. ภัทราภรณ์ ทุพลชัย  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1344/2558 ลว. 3 ส.ค.2558  
587070016-5  น.ส. ศิรินภา คลังแสง  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1382/2558 ลว. 13 ส.ค.2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070013-2  นาย ศิริวุฒิ บุตรศรี  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
567070012-1  นาย จรูญ วันดี  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1392/2557 ลว 15 ส.ค.57  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Nrf2 inhibition sensitizes cholangiocarcinoma cells to cytotoxic and antiproliferative activities of chemotherapeutic agents 
ชื่อวารสาร Tumor Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่  
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 1-13  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inhibition of Nrf2 signaling system confers chemosensitizing effects via enhanced oxidant formation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ IS109 – IS115  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล งานวิจัยดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nrf2 silencing confers chemosensitizing effect on cholangiocarcinoma cells via repression of antioxidant genes and induction of cell cycle arrest 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
ชื่อการประชุม The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand, The Asia Pacific Federation of Pharmacologists  
สถานที่จัดประชุม The Berkeley Hotel Pratunam  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 98  Proceeding Paper Editors/edition/publisher APFP 2016 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล The Best Poster Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand, The Asia Pacific Federation of Pharmacologists