2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3224   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Saowanee SIRISOOKSILP 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การบริหารการศึกษา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577050053-0  นาย วีระศักดิ์ พลมณี  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  
587050038-7  นาย เดชวิชัย พิมพ์โคตร  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
595050119-4  นาย ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050122-5  นาย ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050133-0  น.ส. วัชราภรณ์ ชาวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050137-2  นาย ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050141-1  น.ส. อุษณีย์ สีแก้วตู้  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595050143-7  นาย ภราดร มาซานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
587050033-7  Mr. PHOTHONG PHONGSONGKHAM  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  
595050115-2  นาง ดวงกมล สุนทรพินิจ  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.207/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561 (เปลี่ยนจาก รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์)  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1906-3180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ