2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4487   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อนามสกุล(ไทย) รศ. อนงค์นุช เทียนทอง  ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์  คณะ คณะวิทยาการจัดการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565210047-0  น.ส. ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 150/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
575740341-8  น.ส. ทชา วงศ์โชติกุลชัย  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวม 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565210082-8  นาย อนุวัฒน์ มาตตวงษ์  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 190/2557 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557  
565740452-8  น.ส. ประวีณา กาบิน  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
565740486-1  น.ส. วิลาวัลย์ คำสอนทา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
565740609-1  นาง รัตติกร แทนเพชร  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
565210062-4  น.ส. ปิยวรรณ์ สายธารพรม  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 20/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  
565210059-3  น.ส. นีลมล ภูมิคอนสาร  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 20/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  
565740628-5  นาย สิทธการย์ วันสุพงศ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
565210055-1  นาย ณรงค์ กมลชิต  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 190/2557 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557  
565210083-6  น.ส. อรทัย กรรณลา  คณะวิทยาการจัดการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 20/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  
รวม  9  รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
รวมทั้งหมด  11  รายการ