2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 A Study of Mathematics Conceptual Change on Parallel using Remedials Teaching for Mathayomsuksa 2 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ 
     ISBN/ISSN 0514.5.1.4/วจ. (วส)139 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดมโนมติทางคณิตศาสตร์ และกิจกรรมซ่อมเสริม เรื่องเส้นขนาน จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 1) ก่อนการดำเนินกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน 3 ลักษณะ คือ 1) มโนมติทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์, 2) มโนมติทางคณิตศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อน และ 3) ไม่มีมโนมติทางคณิตศาสตร์ หลังการดำเนินกิจกรรมซ่อมเสริม พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีมโนมติทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ 2) หลังจากการดำเนินกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน ตามกรอบทฤษฎีของ Dykstra et al. (1992 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ จูมแพง, 2554) 2 ลักษณะ คือ 1) แบบขยายชั้นความเข้าใจและ 2) เปลี่ยนกรอบความเข้าใจ  
     คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงมโนมติ กิจกรรมซ่อมเสริม 
ผู้เขียน
545050034-7 น.ส. งามพร้อม อ่อนบัวขาว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0