2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
Date of Distribution 28 March 2014 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณทิตศึกษา ครั้งที่15 
     Organiser วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 28 March 2014 
     To 28 March 2014 
Proceeding Paper
     Volume 15 
     Issue 39 
     Page 1455-1462 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Abstract วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ของสตรีวัย สูงอายุ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่ าง คือสตรีที่มีอายุตั ้งแต่60 ปี ขึ ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่ อง Quantitative ultrasonography(QUS):Achilles InSight® ร่วมกั บแบบ สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 267 ราย ผลการศึกษา พบว่า สตรีวัยสูงอายุ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น มีความชุกโรคกระดูกพรุน 114 ราย ปัจจัยที่สัมพันธ์กั บการเกิดโรคกระดูกพรุน คือ การรับประทานยา สเตียรอยด์ อายุ 70 ปี ขึ้นไป การออกกํ าลังกาย ชนิด Weight bearing การดื่มนมถั่ วเหลืองหรือนํ้าเต้าหู้ การทาครีมกั นแดด กั นฝ้ าหรือสวมเสื้อแขนยาวเมื่อตากแดดกลางแจ้ง การมีโรคประจําตัว มีการประกอบอาชีพ (เกษตรกร รับจ้าง ข้าราชการ ค้าขาย)  
Author
555110212-7 Mrs. SUPATH TAPHONGSA [Main Author]
Public Health Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Poster 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0