2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Frontier Tourism of Twin Cities in Laos People's Democratic Republic and Thailand Partnership through the Potential of the Historical and Cultural Cities. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association 
     สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 184-196 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577210024-7 น.ส. อมราวดี คำบุญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1