2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210024-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อมราวดี คำบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMARAWADEE KUMBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนในรูปแบบของเมืองคู่แฝดริมแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FRONTIER TOURISM INNOVATION MANAGEMENT IN THE PATTERN OF TWIN CITIES MEKONG RIVER COMMUNITIES BETWEEN THAILAND AND LAOS PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ วันที่ 23 มกราคม 2560 คำสั่งที่ 293/2559 ลว.23 พ.ย. 2559 (รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่190/2561 ลว.27 กันยายน 2561 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤต โง้วธนสุวรรณ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2559 ได้รับอนุมัติขยายเวลา
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 85/2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 5 กันยายน 2562 ตามคำสั่ง ที่ 167/2562 ลว.23 ส.ค. 62
F แจ้งผลสอบ 12 กันยายน 2562 (Good) ตามบันทึกที่ อว 660301.15.1.2/
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะบริหารธุรกกิจและการบัญชีที่ 292/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Frontier Tourism of Twin Cities in Laos People's Democratic Republic and Thailand Partnership through the Potential of the Historical and Cultural Cities. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association 
สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 184-196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper