2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สุขภาพช่องปากและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-9254 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
     หน้า 59-70 
     บทคัดย่อ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สัดส่วนของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกื้อหนุนทางสังคมระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ศักยภาพของสังคมในการสนับสนุนผู้สูงอายุลดลง ในส่วนของผู้สูงอายุเองก็มีแต่ภาวะเสื่อมถอยทั้งสภาพร่างกายและศักยภาพในการดูแลตนเองซึ่งส่งผลทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพรวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปากด้วย สุขภาพช่องปากจัดว่ามีผลกระทบสำคัญยิ่งต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจและการเข้าสังคมรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้านอื่นของผู้สูงอายุด้วย ปัญหาหลักของสภาวะช่องปากผู้สูงอายุไทย คือ โรคปริทันต์ ฟันผุ โดยเฉพาะฟันผุรากฟัน และการสูญเสียฟัน บทความนี้ได้ทำการทบทวนความหมายและคำนิยามผู้สูงอายุ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผลของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิต และดัชนีคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก (Oral Health Impact Profile ) 
     คำสำคัญ ผู้สูงอายุ/สุขภาพช่องปาก / คุณภาพชีวิต/ประเทศไทย 
ผู้เขียน
525130016-2 น.ส. ขนิษฐา ไชยประการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0