2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525130016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขนิษฐา ไชยประการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHANITTHA CHAIPRAKARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ แผน ก แบบ ก(1) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สภาวะทันตสุขภาพและผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DENTAL STATUS AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN SERVICE PHONSAWAN HOSPITAL AREA, NAKHONPHANOM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 244/2552 ลว 21 ตุลาคม 2552
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สุขภาพช่องปากและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-9254  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2553 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
หน้า 59-70  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สภาวะทันตสุขภาพและผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่22 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ตุลาคม 2554 ถึง 7 ตุลาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue P-BS015 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract